ביטוח לאומי

ביטוח לאומי


שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2018

סכומים קובעים לחישוב דמי ביטוח

הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 2018 על סך 370,43 ₪ לחודש ( עד ל-2017/12/31 היתה  ההכנסה המרבית לתשלום 240,43)

שכר ממוצע החל בינואר 2018 הוא 9,906 ₪ לחודש. השכר הממוצע שהיה עד 31/12/2017 הסתכם ב- 9,673 ש”ח

הכנסה בשיעורים מופחתים – ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד %60 מהשכר
הממוצע, ובסכום 5,944 ₪ לחודש. ההכנסה ממנה שולמו ונוכו דמי ביטוח עד 17/12/31 עמדה על 5,804 ₪ לחודש.

שכר מינימום לעובד ע”פ חוק שכר מינימום – עלה בחודש 2017/12 ל- 5,300