מחשבוני משכנתא

מחשבוני משכנתא


מחשבון משכנתאות מורחב
מאפשר לכם להעריך, עפ”י בחירתכם, את סכום המשכנתא הדרושה לכם, או את ההחזר החודשי הצפוי לכם, בהתאם לנתוני הריבית השנתית ותקופת ההלוואה.

מחשבון עמלת פרעון מוקדם

מחשבון תרגום ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית ולהיפך.

מחשבון עמלת שינוי מועד התשלום החודשי של המשכנתא
מידע חשוב נוסף :
אם קיימים פיגורים בהלוואה, הבנק אינו חייב להיענות לבקשה לשינוי מועד התשלום החודשי, אפילו אם הבקשה מוגשת בתקופה שנקבעה לכך בחוק.

כיצד מחושב התשלום לבנק עבור השינוי?
עמלת שינוי מועד פירעון חודשי מחושבת בהתאם לאמור בסעיף 9ב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ”א – 1981.
לתשלום שני מרכיבים:
1. עמלה תפעולית – בסך של 125 ₪ על הלוואה לדיור + עמלה של 50 ₪ נוספים בגין שינוי של כל הלוואה נוספת לדיור, וכל זאת עד לסך של 225 ₪ במצטבר. סכומים אלה מעודכנים מדי שנה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.
2. חישוב ריבית – חישוב ריבית שמקורו הפער במספר הימים שבין מועד פירעון ההלוואה החודשי המקורי לבין מועד הפירעון החודשי החדש (הבנקים קוראים לזה “התחשבנות פיננסית”). ההתחשבנות הפיננסית תיעשה בריבית פריים מינוס 0.25%, לפי ריבית הפריים של חמשת הבנקים הגדולים.

במקרה של הקדמת מועד החיוב החודשי, האם הלקוח זכאי להחזר כספי?
כן! כאשר מקדימים את מועד התשלומים החודשיים בגין ההלוואה סכום חישוב הריבית יוצא שלילי. ההחזר ללקוח יחושב על ידי החסרת סכום העמלה התפעולית מסכום חישוב הריבית.

מחשבון הוצאות רכישת דירה
מאפשר לכם להעריך את העלויות המשוערות הכרוכות ברכישת דירה, כולל ההוצאות הנלוות לתהליך (מעבר למחיר הנקוב של הדירה). הוצאות אלה כוללות מיסים שונים, תשלומים לגורמים מקצועיים, ועוד.

מחשבון תכנון תקציב לרכישת דירה
מאפשר לכם לבדוק באיזה סכום אתם יכולים לרכוש דירה – בהתאם להון העצמי הקיים שלכם ולהחזר החודשי המבוקש.

מחשבון מס רכישה
על פי חוק, רכישת בית בישראל חייבת במס רכישה המתבטא באחוז מסוים ממחיר הדירה. אחוז זה משתנה ומתעדכן מעת לעת.