מס ערך מוסף

מס ערך מוסף


 סכומים שוטפים
מעודכן לחודש 1/2018  


עוסק פטור – מחזור שנתי מרבי 99,003 ש”ח.
קנס בגין איחור בהגשת דו”ח תקופתי 219ש”ח.
קנס אי ניהול ספרים – מזערי 323 ש”ח.
דמי גביה לכל הודעה שתשלח לעוסק בגין חוב 37 ש”ח.
דמי גביה לכל אדם שהשתתף בעיקול 42 ש”ח.
במלכ”ר – תקרת השכר השנתי הפטורה ממס שכר 178,321 ש”ח.
סכום מזערי של חשבונית עסקית שחובה לדרוש מהמוכר 301 ש”ח .
עודף מס תשומות – מסכום של 18,040 ש”ח מבצעים דרך משרד מע”מ.
תקרת מחזור עסקאות לשנת 2018 המאפשרת דיווח דו-חודשי מסתכמת 1,490 אלף ש”ח.